Stanovisko - JURI_AL(2011)465052Stanovisko
JURI_AL(2011)465052

Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu ďalšieho rozvoja integrovanej námornej politiky (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)(COD))

27.5.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: