Yttrande - JURI_AL(2011)465052Yttrande
JURI_AL(2011)465052

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))

27.5.2011

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: