9.5.2012
JURI_AM(2012)489397
ИЗМЕНЕНИЯ
101 - 267
Проектодоклад
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия
Предложение за директива
(COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 441kWORD 1360k
Правна информация - Политика за поверителност