Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

5.2.2015
JURI_AM(2015)549129
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
84 - 289
Σχέδιο έκθεσης
Sergio Gaetano Cofferati
(PE544.471v01-00)
Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης
Πρόταση οδηγίας
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 566kWORD 1499k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου