Poprawki - JURI_AM(2020)652449Poprawki
JURI_AM(2020)652449

POPRAWKI
1 - 142
Projekt sprawozdania
Stéphane Séjourné
(PE650.527v01-00)
Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
(2020/2015(INI))

27.5.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: