Pakeitimai - JURI_AM(2020)658892Pakeitimai
JURI_AM(2020)658892

PAKEITIMAI
1-184
Pranešimo projektas
Pascal Durand
(PE655.848v01-00)
Tvarus įmonių valdymas
(2020/2137(INI))

7.10.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: