Ændringsforslag - JURI_AM(2023)751834Ændringsforslag
JURI_AM(2023)751834

ÆNDRINGSFORSLAG
54 - 279
Udkast til betænkning
Maria-Manuel Leitão-Marques
(PE749.919v01-00)
Kompetence, lovvalg, anerkendelse af retsafgørelser og accept af officielt bekræftede dokumenter vedrørende forældreskab og om indførelse af en europæisk forældreskabsattest
Forslag til forordning
(COM(2022)0695 - C9-0002/2023 - 2022/0402(CNS))

20.7.2023

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: