Poprawki - JURI_AM(2023)751834Poprawki
JURI_AM(2023)751834

POPRAWKI
54 - 279
Projekt sprawozdania
Maria-Manuel Leitão-Marques
(PE749.919v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania orzeczeń i przyjmowania dokumentów urzędowych dotyczących pochodzenia dziecka oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia pochodzenia dziecka
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2022)0695 - C9-0002/2023 - 2022/0402(CNS))

20.7.2023

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: