Ανακοίνωση προς τα μέλη - JURI_CM(2017)609387Ανακοίνωση προς τα μέλη
JURI_CM(2017)609387

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
    (26/2017)
    Θέμα:Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (κωδικοποιημένη έκδοση)

    30.8.2017

    Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: