Návrh programu - JURI_OJ(2014)02-10_1Návrh programu
JURI_OJ(2014)02-10_1

   

  Výbor pre právne veci

  JURI(2014)0210_1

  NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

  Schôdza

  pondelok 10. februára 2014 od 15.00 do 18.30 h

  utorok 11. februára 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

  Brusel

  Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

  10. februára 2014 od 15.00 do 15.30 h

  1.  Prijatie programu schôdze

  2.  Oznámenia predsedajúceho

  3.  Predloženie štúdie o zmluvných mechanizmoch uplatniteľných na tvorcov: právo a prax vybraných členských štátov

  Za zatvorenými dverami

  10. februára 2014 od 15.30 do 18.30 h

  4.  Spory týkajúce sa Európskeho parlamentu (článok 128)

  5.  Preskúmanie osvedčení (článok 3)

  6.  Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Richarda Seebera

  JURI/7/14638

    2013/2280(IMM) 

   

  Spravodajca:

  Francesco Enrico Speroni (EFD)

  CM – PE524.807v01-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

   

  ·  vypočutie

  7.  Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Gabriela Albertiniho

  JURI/7/13799

    2013/2191(IMM) 

   

  Spravodajca:

  Bernhard Rapkay (S&D)

  CM – PE519.764v01-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

   

  ·  výmena názorov

  ·  prijatie

  8.  Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Tadeusza Cymańského

  JURI/7/14627

    2013/2278(IMM) 

   

  Spravodajca:

  Dimitar Stoyanov (NI)

  CM – PE524.748v01-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

   

  ·  preskúmanie návrhu správy

  ·  prijatie návrhu správy

  * * *

  Schôdza koordinátorov

  * * *

  11. februára 2014 od 9.00 do 10.30 h

  9.  Oznámenie predsedajúceho o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

  Vypočutie

  10.  Regulačný súlad a vykonávanie práva EÚ v kontexte Transatlantického obchodného a investičného partnerstva

  11. februára 2014 od 10.30 do 11.30 h

  *** Hlasovanie ***

  11.  Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

  JURI/7/13507

  ***I  2013/0268(COD)  COM(2013)0554 – C7-0239/2013

   

  Spravodajca:

  Tadeusz Zwiefka (PPE)

  RR – PE526.091v02-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  EMPL

   

  ·  preskúmanie vo výbore: hlasovanie o dohodnutom znení

  12.  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Súdneho dvora Európskej únie zvýšením počtu sudcov Všeobecného súdu

  JURI/7/09731

  ***I  2011/0901B(COD)  02074/2011[02] – C7-0126/2012

   

  Spravodajkyňa:

  Alexandra Thein (ADLE)

  RR – PE504.284v02-00
  AM – PE510.489v01-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  AFCO

   

  ·  preskúmanie vo výbore: hlasovanie o dohodnutom znení (má sa potvrdiť)

  13.  Európsky príkaz na zablokovanie účtov

  JURI/7/06629

  ***I  2011/0204(COD)  COM(2011)0445 – C7-0211/2011

   

  Spravodajca:

  Raffaele Baldassarre (PPE)

  RR – PE483.539v02-00
  AM – PE510.699v01-00
  AM – PE506.176v01-00
  DT – PE498.163v02-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  ECON

   

  ·  preskúmanie vo výbore: hlasovanie o dohodnutom znení

  14.  Poplatky za súkromné kopírovanie

  JURI/7/12936

    2013/2114(INI) 

   

  Spravodajkyňa:

  Françoise Castex (S&D)

  PR – PE519.560v02-00
  AM – PE521.789v01-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

   

  ·  prijatie návrhu správy

  15.  Balík cestovných služieb a asistenčné cestovné služby

  JURI/7/13318

  ***I  2013/0246(COD)  COM(2013)0512 – C7-0215/2013

   

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

   

  Gestorský výbor:

  IMCO –

  Hans-Peter Mayer (PPE)

  AM – PE526.125v01-00

   

  ·  prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

  16.  Európska prokuratúra

  JURI/7/14788

    2013/0255(APP)  COM(2013)0534

   

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

  Evelyn Regner (S&D)

  PA – PE526.192v01-00
  AM – PE527.985v01-00

  Gestorský výbor:

  LIBE –

  Salvatore Iacolino (PPE)

  PR – PE519.809v01-00
  AM – PE527.922v01-00

   

  ·  prijatie návrhu stanoviska

  17.  Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

  JURI/7/14640

  2013/0400(CNS)  COM(2013)0814 – C7-0464/2013

   

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

  PA – PE526.293v01-00
  AM – PE528.035v01-00

  Gestorský výbor:

  ECON –

  Mojca Kleva Kekuš (S&D)

  PR – PE526.302v01-00

   

  ·  prijatie návrhu stanoviska

  18.  Hodnotenie spravodlivosti vo vzťahu k trestnej spravodlivosti a právnemu štátu

  JURI/7/15105

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

  Tadeusz Zwiefka (PPE)

  PA – PE528.063v01-00

   

  ·  prijatie návrhu stanoviska

  19.  Petícia č. 0070/2012, ktorú predložil Imre Juhasz (Maďarsko), s dvoma podpismi, v súvislosti so žiadosťou o zrušenie uznesenia 1483/2007 Národnej rady Slovenskej republiky o nedotknuteľnosti Benešových dekrétov

  JURI/7/15099

   

  Spravodajca:

  Klaus-Heiner Lehne (PPE)

   

   

  ·  prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

  *** Koniec hlasovania ***

  11. februára 2014 od 11.30 do 12.00 h

  20.  Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze

  JURI/7/14601

  ***I  2013/0403(COD)  COM(2013)0794 – C7-0414/2013

   

  Spravodajkyňa:

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

   

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  ITRE, IMCO, LIBE

   

  ·  výmena názorov

  21.  Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničné koľajové vozidlá

  JURI/7/12996

  ***  2013/0184(NLE)  COM(2013)0349

   

  Spravodajkyňa:

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

   

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  TRAN

   

  ·  preskúmanie návrhu správy

  11. februára 2014 od 12.00 do 12.30 h

  Za zatvorenými dverami

  22.  Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Maria Borghezia

  JURI/7/14637

    2013/2279(IMM) 

   

  Spravodajca:

  Bernhard Rapkay (S&D)

  CM – PE524.787v01-00

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

   

  ·  vypočutie

  11. februára 2014 od 15.00 do 16.00 h

  23.  Vypočutie o práve EÚ o dedičstve a ochrane zraniteľných dospelých osôb

  11. februára 2014 od 16.00 do 18.30 h

  24.  Ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

  JURI/7/14675

  ***I  2013/0402(COD)  COM(2013)0813 – C7-0431/2013

   

  Spravodajkyňa:

  Marielle Gallo (PPE)

   

  Gestorský výbor:

  JURI –

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  ITRE, IMCO

   

  ·  výmena názorov

  25.  Posilnenie určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

  JURI/7/14667

  ***I  2013/0407(COD)  COM(2013)0821 – C7-0427/2013

   

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

  Alexandra Thein (ADLE)

   

  Gestorský výbor:

  LIBE –

  Renate Weber (ADLE)

   

  Výbory požiadané o stanovisko:

  JURI

   

  ·  preskúmanie návrhu stanoviska

  26.  Subsidiarita (článok 38a)

  27.  Rôzne otázky

  28.  Nasledujúca(-e) schôdza(-e)

  ·  19. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

  ·  20. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)