PDF 529k

 

Výbor pro právní záležitosti

 

JURI(2017)1002_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Pondělí 2. října 2017, 19:00–21:00

Štrasburk

Místnost: Salvador de Madariaga (S1)

2. října 2017, 19:00–20:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedsedy

*** Hlasování ***

3.              Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů

JURI/8/07745

              2016/2224(INI)             

 

Zpravodajka:

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE606.289v01-00
AM – PE609.386v01-00

Příslušný výbor:

JURI*

 

 

Stanoviska:

CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE, AFCO

 

·           přijetí návrhu zprávy

4.              Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí („směrnice o odpovědnosti za životní prostředí“)

JURI/8/08013

              2016/2251(INI)             

 

Zpravodajka:

Laura Ferrara (EFDD)

PR – PE599.856v01-00
AM – PE606.200v01-00

Příslušný výbor:

JURI*

 

 

Stanoviska:

ENVI*

 

·           přijetí návrhu zprávy (bude potvrzeno)

5.              Smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku

JURI/8/05565

***I              2015/0288(COD)              COM(2015)0635 – C8-0391/2015

 

Zpravodajka:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.153v01-00
AM – PE600.964v01-00

Příslušný výbor:

IMCO*  –

Pascal Arimont (PPE)

PR – PE593.817v03-00
AM – PE597.627v01-00
AM – PE597.434v01-00
AM – PE607.990v01-00

Stanoviska:

CULT, JURI*

 

·           přijetí návrhu stanoviska

6.              Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace)

JURI/8/08980

***I              2017/0003(COD)              COM(2017)0010 – C8-0009/2017

 

Zpravodaj:

Axel Voss (PPE)

PA – PE605.986v01-00
AM – PE607.931v01-00
AM – PE607.932v01-00

Příslušný výbor:

LIBE  –

Marju Lauristin (S&D)

PR – PE606.011v01-00
AM – PE608.159v01-00
AM – PE608.161v01-00
AM – PE608.160v01-00

Stanoviska:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 

·           přijetí návrhu stanoviska

7.              Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů

JURI/8/08985

***I              2017/0002(COD)              COM(2017)0008 – C8-0008/2017

 

Zpravodaj:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE605.974v01-00
AM – PE609.293v01-00

Příslušný výbor:

LIBE  –

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

PR – PE605.954v01-00
AM – PE608.066v01-00

Stanoviska:

BUDG, JURI

 

·           přijetí návrhu stanoviska

*** Konec hlasování ***

8.              Různé

9.              Příští schůze

·           9. října 2017, 15:00–18:30 (Brusel)

·           10. října 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

* * *

2. října 2017, 20:30–21:00

Neveřejná schůze

Schůze koordinátorů

* * *

Právní upozornění - Ochrana soukromí