PDF 522kWORD 1025k

 

Teisės reikalų komitetas

 

JURI(2017)1002_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2017 m. spalio 2 d., pirmadienis, 19.00–21.00 val.

Strasbūras

Salė: Salvador de Madariaga (S1)

2017 m. spalio 2 d. 19.00–20.30 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininko pranešimai

*** Balsavimas ***

3.              Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, kai atskleidžia konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją, apsaugos priemonės

JURI/8/07745

              2016/2224(INI)             

 

Pranešėja:

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE606.289v01-00
AM – PE609.386v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE, AFCO

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

4.              2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) taikymas

JURI/8/08013

              2016/2251(INI)             

 

Pranešėja:

Laura Ferrara (EFDD)

PR – PE599.856v01-00
AM – PE606.200v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI*

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas (dar nepatvirtinta)

5.              Internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutartys

JURI/8/05565

***I              2015/0288(COD)              COM(2015)0635 – C8-0391/2015

 

Nuomonės referentė:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.153v01-00
AM – PE600.964v01-00

Atsakingas komitetas:

IMCO* –

Pascal Arimont (PPE)

PR – PE593.817v03-00
AM – PE597.627v01-00
AM – PE597.434v01-00
AM – PE607.990v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

CULT, JURI*

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

6.              Teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje ir Direktyvos 2002/58/EB panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių)

JURI/8/08980

***I              2017/0003(COD)              COM(2017)0010 – C8-0009/2017

 

Nuomonės referentas:

Axel Voss (PPE)

PA – PE605.986v01-00
AM – PE607.931v01-00
AM – PE607.932v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE –

Marju Lauristin (S&D)

PR – PE606.011v01-00
AM – PE608.159v01-00
AM – PE608.161v01-00
AM – PE608.160v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

7.              Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas

JURI/8/08985

***I              2017/0002(COD)              COM(2017)0008 – C8-0008/2017

 

Nuomonės referentas:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE605.974v01-00
AM – PE609.293v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE –

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

PR – PE605.954v01-00
AM – PE608.066v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG, JURI

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***

8.              Kiti klausimai

9.              Kiti posėdžiai

·           2017 m. spalio 9 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

·           2017 m. spalio 10 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

* * *

2017 m. spalio 2 d. 20.30–21.00 val.

Uždaras

Koordinatorių posėdis

* * *

Teisinė informacija - Privatumo politika