PDF 314k

 

Utskottet för rättsliga frågor

 

JURI(2017)1002_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Måndagen den 2 oktober 2017 kl. 19.00–21.00

Strasbourg

Lokal: Salvador de Madariaga (S1)

2 oktober 2017 kl. 19.00–20.30

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning ***

3.              Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ

JURI/8/07745

              2016/2224(INI)             

 

Föredragande:

Virginie Rozière (S&D)

PR – PE606.289v01-00
AM – PE609.386v01-00

Ansv. utsk.:

JURI*

 

 

Rådg. utsk.:

CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE, AFCO

 

·           Antagande av förslag till betänkande

4.              Tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador

JURI/8/08013

              2016/2251(INI)             

 

Föredragande:

Laura Ferrara (EFDD)

PR – PE599.856v01-00
AM – PE606.200v01-00

Ansv. utsk.:

JURI*

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI*

 

·           Antagande av förslag till betänkande (preliminärt)

5.              Avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor

JURI/8/05565

***I              2015/0288(COD)              COM(2015)0635 – C8-0391/2015

 

Föredragande av yttrande:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA – PE594.153v01-00
AM – PE600.964v01-00

Ansv. utsk.:

IMCO*  –

Pascal Arimont (PPE)

PR – PE593.817v03-00
AM – PE597.627v01-00
AM – PE597.434v01-00
AM – PE607.990v01-00

Rådg. utsk.:

CULT, JURI*

 

·           Antagande av förslag till yttrande

6.              Respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

JURI/8/08980

***I              2017/0003(COD)              COM(2017)0010 – C8-0009/2017

 

Föredragande av yttrande:

Axel Voss (PPE)

PA – PE605.986v01-00
AM – PE607.931v01-00
AM – PE607.932v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE  –

Marju Lauristin (S&D)

PR – PE606.011v01-00
AM – PE608.159v01-00
AM – PE608.161v01-00
AM – PE608.160v01-00

Rådg. utsk.:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

 

·           Antagande av förslag till yttrande

7.              Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter

JURI/8/08985

***I              2017/0002(COD)              COM(2017)0008 – C8-0008/2017

 

Föredragande av yttrande:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE605.974v01-00
AM – PE609.293v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE  –

Cornelia Ernst (GUE/NGL)

PR – PE605.954v01-00
AM – PE608.066v01-00

Rådg. utsk.:

BUDG, JURI

 

·           Antagande av förslag till yttrande

*** Omröstningen avslutas ***

8.              Övriga frågor

9.              Kommande sammanträde(n)

·           9 oktober 2017 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

·           10 oktober 2017 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

* * *

2 oktober 2017 kl. 20.30–21.00

Inom stängda dörrar

Samordnarnas sammanträde

* * *

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy