2.6.2017
JURI_PA(2017)605974
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 242kWORD 70k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik