Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2010)438164Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2010)438164

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά
(2009/2178(INI))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Marielle Gallo

13.1.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: