Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2012)494551Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2012)494551

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
(COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Sajjad Karim

5.9.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: