Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2014)541445Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2014)541445

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
(COM(2011)0904 - C8-0000/2014 - 2011/0441(NLE))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Heidi Hautala

4.11.2014

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: