Návrh správy - JURI_PR(2014)541445Návrh správy
JURI_PR(2014)541445

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
(COM(2011)0904 - C8-0000/2014 - 2011/0441(NLE))
Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Heidi Hautala

4.11.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: