Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2014)541451Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2014)541451

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Heidi Hautala

4.11.2014

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: