Návrh správy - JURI_PR(2014)541451Návrh správy
JURI_PR(2014)541451

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
(COM(2011)0912 - C8-0000/2014 - 2011/0448(NLE))
Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Heidi Hautala

4.11.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: