Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2015)546580Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2015)546580

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
(2014/2256(INI))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Julia Reda

15.1.2015

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: