Förslag till betänkande - JURI_PR(2015)546580Förslag till betänkande
JURI_PR(2015)546580

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
(2014/2256(INI))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Julia Reda

15.1.2015

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: