Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2016)595722Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2016)595722

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων
(2016/2065(INI))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Enrico Gasbarra

16.12.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: