Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2017)601094Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2017)601094

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Therese Comodini Cachia

8.3.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: