Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2017)601094Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2017)601094

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
  (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγήτρια: Therese Comodini Cachia

  8.3.2017

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: