Проектодоклад - JURI_PR(2018)623965Проектодоклад
JURI_PR(2018)623965

  ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
  относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: Виржини Розиер

  2.7.2018

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: