Σχέδιο έκθεσης - JURI_PR(2018)623965Σχέδιο έκθεσης
JURI_PR(2018)623965

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Virginie Rozière

2.7.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: