Raporti projekt - JURI_PR(2018)623965Raporti projekt
JURI_PR(2018)623965

  RAPORTI PROJEKT
  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Õiguskomisjon
  Raportöör: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: