Pranešimo projektas - JURI_PR(2018)623965Pranešimo projektas
JURI_PR(2018)623965

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Virginie Rozière

2.7.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: