Návrh správy - JURI_PR(2018)623965Návrh správy
JURI_PR(2018)623965

  NÁVRH SPRÁVY
  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Výbor pre právne veci
  Spravodajkyňa: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: