Förslag till betänkande - JURI_PR(2018)623965Förslag till betänkande
JURI_PR(2018)623965

  FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
  (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Virginie Rozière

  2.7.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: