Förslag till betänkande - JURI_PR(2018)623965Förslag till betänkande
JURI_PR(2018)623965

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
(COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Virginie Rozière

2.7.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: