Udkast til betænkning - JURI_PR(2022)737290Udkast til betænkning
JURI_PR(2022)737290

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet og om erstatning af direktiv 2008/99/EF
(COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
Retsudvalget
Ordfører: Antonius Manders

12.10.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: