Raporti projekt - JURI_PR(2022)737290Raporti projekt
JURI_PR(2022)737290

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta
(COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
Õiguskomisjon
Raportöör: Antonius Manders

12.10.2022

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: