Förslag till betänkande - JURI_PR(2022)737290Förslag till betänkande
JURI_PR(2022)737290

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG
(COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Antonius Manders

12.10.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: