Запитвания
PDF 196kWORD 17k
27 януари 2017 г.
K-000001/2017

Кратко запитване с искане за писмен отговор K-000001/2017

до Комисията (зам.-председател / върховeн представител)s

Член 130a от Правилника за дейността

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Относно:              VP/HR - Изселническа политика на Израел

 Писмен отговор 

На 24 януари 2017 г. израелското правителство обяви, че ще одобри строителството на 2 500 нови жилища на Западния бряг. Подобни строежи се считат за незаконни съгласно международното право. Освен това миналата седмица беше обявено, че е одобрено построяването на стотици нови къщи в (окупиран) Източен Йерусалим. И в двата случая действията са предприети, след като Резолюция 2334 на Съвета за сигурност на ООН от 23 декември 2016 г. осъди настоящата заселническа политика на Израел.

Върховният представител/заместник-председател беше ли осведомена за тези планирани строителни проекти и какви контакти е имало с израелското правителство по този въпрос?

Върховният представител/заместник-председател ще осъди ли тези и всякакви други бъдещи строителни проекти на Израел, които са незаконни съгласно международното право и затрудняват в значителна степен решението за две държави?

Как върховният представител/заместник-председател ще осигури координация с други международни партньори, за да гарантира зачитането на международното право?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност