Klausimai
PDF 192kWORD 16k
2017 m. sausio 27 d.
K-000001/2017

Siauresnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. K-000001/2017

Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)

Darbo tvarkos taisyklių 130a straipsnis

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Tema:              VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

 Atsakymas raštu 

2017 m. sausio 24 d. Izraelio vyriausybė pranešė, kad pritartų 2 500 naujų būstų statyboms Vakarų Krante. Tokios statybos, remiantis tarptautine teise, laikomos neteisėtomis. Be to, praėjusią savaitę pranešta, kad pritarta šimtų naujų namų statyboms (okupuotoje) Rytų Jeruzalėje. Abi naujienos paskelbtos po to, kai JT Saugumo Taryba 2016 m. gruodžio 23 d. rezoliucijoje Nr. 2334 pasmerkė dabartinę Izraelio gyvenviečių politiką.

Ar pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė buvo informuota apie šiuos planuojamus statybų projektus ir kaip buvo bendraujama su Izraelio vyriausybe šiuo klausimu?

Ar pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė pasmerks šiuos ir bet kokius būsimus Izraelio statybų projektus, kurie, remiantis tarptautine teise, yra neteisėti ir dar labiau apsunkina dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą?

Kaip pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė užtikrins koordinavimą su kitais tarptautiniais partneriais tam, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika