Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Επερωτήσεις
PDF 53kWORD 17k
4 Μαΐου 2017
K-000002/2017

Ήσσονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης K-000002/17

προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος)

Άρθρο 130α του Κανονισμού

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri


  Θέμα: VP/HR - Συμφωνία για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου

 Γραπτή απάντηση 

Μετά τις τρομερές βομβιστικές επιθέσεις σε δύο κοπτικές εκκλησίες στην Αίγυπτο πριν από δύο εβδομάδες, ο Πρόεδρος Sisi κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα τριών μηνών. Οι επεμβατικές εξουσίες της αστυνομίας και του μηχανισμού ασφαλείας είναι ήδη ευρύτατες από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος Sisi, το 2013· σήμερα, ωστόσο, είναι πιθανό να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση.  Ενώ η καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και η δίωξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πρόεδρο Sisi είναι πιθανό να συνεχιστεί ή ακόμη και να επιδεινωθεί, η ΕΕ ετοιμάζεται να συμφωνήσει, πριν από το καλοκαίρι, για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης με την Αίγυπτο.

Με ποιον τρόπο εκτιμά η ΑΠ/ΥΕ ότι θα επηρεάσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης την καταστολή βασικών αρχών, ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνει σήμερα η αιγυπτιακή κοινωνία;

Πώς θα επηρεάσουν οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη συμφωνία για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου; Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η ΑΠ/ΥΕ ότι στις εν λόγω προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου δίνεται προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι της διαχείρισης της μετανάστευσης και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας;

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την Αίγυπτο δεν γίνεται λόγος πουθενά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πότε η ίδια η ΑΠ/ΥΕ συζήτησε για τελευταία φορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επαφές της με τις αιγυπτιακές αρχές;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου