Udtalelse - LIBE_AD(2010)448978Udtalelse
LIBE_AD(2010)448978

UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer
(KOM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
Rådgivende ordførere: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

27.10.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: