Udtalelse - LIBE_AD(2013)504372Udtalelse
LIBE_AD(2013)504372

UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Økonomi- og Valutaudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Ordfører for udtalelse: Petru Constantin Luhan

16.4.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: