Γνωμοδότηση - LIBE_AD(2013)504372Γνωμοδότηση
LIBE_AD(2013)504372

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Petru Constantin Luhan

16.4.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: