Stanovisko - LIBE_AD(2013)504372Stanovisko
LIBE_AD(2013)504372

STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petru Constantin Luhan

16.4.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: