MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Pripravljavec mnenja: Petru Constantin Luhan

16.4.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: