Становище - LIBE_AD(2017)600925Становище
LIBE_AD(2017)600925

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Докладчик по становище: Хелга Стивънс

28.2.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: