Arvamus - LIBE_AD(2017)600925Arvamus
LIBE_AD(2017)600925

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: transpordi- ja turismikomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Arvamuse koostaja: Helga Stevens

28.2.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: