Lausunto - LIBE_AD(2017)600925Lausunto
LIBE_AD(2017)600925

KANTA TARKISTUKSINA
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
liikenne- ja matkailuvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Valmistelija: Helga Stevens

28.2.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: