Mišljenje - LIBE_AD(2017)600925Mišljenje
LIBE_AD(2017)600925

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA
Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
upućeno Odboru za promet i turizam
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Helga Stevens

28.2.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: