Nuomonė - LIBE_AD(2017)600925Nuomonė
LIBE_AD(2017)600925

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
Transporto ir turizmo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams
(COM(2016) 0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Nuomonės referentė: Helga Stevens

28.2.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: