Advies - LIBE_AD(2017)600925Advies
LIBE_AD(2017)600925

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie vervoer en toerisme
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Rapporteur: Helga Stevens

28.2.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: