STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Transportu i Turystyki
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Helga Stevens

28.2.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: