POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE
a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinată Comisiei pentru transport și turism
referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Raportoare pentru aviz: Helga Stevens

28.2.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: