Stanovisko - LIBE_AD(2017)600925Stanovisko
LIBE_AD(2017)600925

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Stevens

28.2.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: